Loading...

Osnovne informacije

Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Izdelati jo je treba ob izgradnji nove stavbe ter ob prodaji ali oddaji v najem obstoječih stavb. Njen osnovni namen je podajanje informacije o porabi energije v stavbi. Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID) in mora pri novogradnjah izkazovati skladnost z minimalnimi zahtevami pravilnika PURES.

Pomen izkaznice je informativno-promocijskega značaja, ki ima vlogo v vseh oblikah prometa z nepremičninami, kar predstavlja navedbo energijskih kazalcev tudi pri oglaševanju stavb. Vplivajo na ceno nepremičnine, ter promociji nizko-energetskih stavb. Lahko so tudi mehanizem, s katerim bo investitor lahko preveril, ali so izvajalci res naredili stavbo tako, kot je to določeno v projektni dokumentaciji. V Avstriji, kjer država močno spodbuja nizko-energetsko in pasivno gradnjo, je energetska izkaznica tudi podlaga za pridobitev subvencij.

Energijski kazalniki

Energijski kazalniki za računsko energetsko izkaznico so naslednji:

  • potrebna toplota za ogrevanje, ki predstavlja specifično potrebno toploto za ogrevanje stavbe na leto Q’H,nd,an (kWh/(m2a)),

  • dovedena energija za delovanje TSS v stavbe, ki predstavlja specifično neuteženo dovedeno energijo za delovanje TSS na leto E’del,an (kWh/(m2a)),

  • primarna energija, ki predstavlja specifično potrebno skupno primarno energijo za delovanje TSS E’Ptot,an (kWh/(m2a)),

  • emisije CO2, ki predstavljajo specifične emisije CO2 na leto MCO2,an/Ause (kg/(m2a)).

Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico so naslednji:

  • dovedena energija, ki predstavlja letno dovedeno energijo na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/(m2a)),
  • dovedena električna energija, ki predstavlja letno dovedeno električno energijo na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/(m2a)),
  • primarna energija (neobnovljivi del), ki predstavlja letno neobnovljivo primarno energijo za delovanje TSS na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/(m2a)),
  • emisije CO2, ki predstavljajo specifične emisije CO2 na leto MCO2,an/Ause (kg/(m2a)).

Izdajatelji in veljavnost

Izdajajo jo neodvisni strokovnjaki, katere veljavnost je po izdaji 10 let. Obvezna priloga energetske izkaznice je seznam tehnično izvedljivih priporočenih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Izkaznica mora lastnika poučiti o tem, kje lahko dobi več podatkov o stroškovni učinkovitosti priporočil iz izkaznice. Lastnika ali najemnika je potrebno informirati o obsegu ukrepov in ga seznaniti s koristmi energetskega pregleda stavbe in možnostmi financiranja ter finančnimi spodbudami pri izvedbi.

Energetska izkaznica v javnem sektorju
Obvezna namestitev izkaznice na vidnem mestu v stavbah z uporabno površino nad 250 m², v katerih je javna uprava oziroma se v njih izvajajo javne storitve za večje število ljudi.