Loading...

ENERGETSKI PREGLED

Nudimo izvedbo razširjenega energetskega pregleda in meritev

Izvajamo energetske preglede za poslovne in industrijske objekte v skladu s serijo standardov SIST EN 16 247 ali s standardom SIST ISO 50 002.

Certificirani EUREM energetski managerji

Napredna merilna oprema

Izvajalci s strojno in elektrotehnično izobrazbo

Pomoč pri prijavi na razpise

Termografska kamera, analizatorji omrežja, CO2 merilniki, lux meter

distibutor-image

Energetski pregled stavbe ali določenega procesa, predstavlja celostno analizo porabe in stroška za energijo. Ob izvajanju meritev se podrobno analizirajo možnosti za zmanjšanje porabe vseh energentov in električne energije. Razširjeni energetski pregled izvajamo v skladu s serijo standardov SIST EN 16 247 ali s standardom SIST ISO 50 002.

Glede na vrsto stavbe, industrijskega procesa ali problematike se določi vrsta energetskega pregleda:

Preliminarni energestki pregled

Preliminarni energetski pregled predstavlja najbolj preprosto obliko energetskega pregleda, ki je načeloma podlaga za poenostavljeni ali razširjeni energetski pregled.

Rezultat?
Rezultat tega pregleda je analiza porabe stroškov za obdobje 3 let in ogled objekta.

Kdaj?
Preliminirani energetski pregled je smiselen, ko uporabnik ne ve zagotovo, da potrebuje razširjeni energetski pregled.

Razširjeni energestki pregled

Razširjeni energetski pregled je najpogostejša oblika pregleda, ki vsebuje natančne ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti oz. prihrankov. Razčleni se celotna poraba vseh energentov in električne energije, po vseh porabnikih. Razširjen energetski pregled predstavlja relevantno podlago za odločanja o investicijah s strani vodstva podjetja oz. lastnikov.

Rezultat?
Nabor ali sklop ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki so razvršeni po kriterijih povračilne dobe in velikosti investicije.

Kdaj?
Če želi podjetej identificirati prihranke ali ugotoviti katere sisteme je smiselno posodobiti ali ko to narekuje zakonodaja (velika podjetja).

Poenostavljeni energestki pregled

Poenostavljeni energetski pregled se izvede za preprostejše npr. pisarniške stavbe ali za manjše industrijske procese, kjer ni potrebno veliko meritev in kjer so večji porabniki znani.

Rezultat?
Nabor ali sklop ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki so razvršeni po kriterijih povračilne dobe in velikosti investicije. Na splošne gre predvsem za enostavneje ukrepe na področju razsvetljave, stavbnega ovoja in organizacije dela.

Kdaj?
Ta enostavnejša verzija pregleda je smiselna predvsem za manjše organizacije (mala in srednja podjetja), ki so lahko opravičena tudi do subvencije na Ekoskladu.

Velike gospodarske družbe

Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda, ki velja od dne 9.6.2016 v 12. členu določa: “Velike gospodarske družbe opravijo energetski pregled skladno s tem pravilnikom do 31. decembra 2017.”

Definicija velike družbe

Veliko podjetje ali velika družba je družba, ko:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu presega 250,
 • čisti prihodki od prodaje presegajo 40.000.000 eurov in
 • vrednost aktive presega 20.000.000 eurov.

(55. člen, ZGD-1)

img-12

Obseg razširjenega energetskega pregleda

 • Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo,
  ki vključuje pridobivanje podatkov (iz računov, s pomočjo meritev, popisov števcev itd.) in analizo podatkov o rabi energije;
 • Določitev nabora možnih ukrepov učinkovite rabe energije,analiza energije po porbnikih
  kjer ukrepi segajo vse od organizacijskih ukrepov, ukrepov na strojnih sistemih, ukrepov na gradbenih elementih in do ukrepov v povezavi z električnimi porabniki. Ukrepi učinkovite rabe energije so lahko v smislu menjave, nadgradnje, krmiljenja ali regulacije.
 • Analiza izbranih ukrepov,
  za katere se določijo prihranki energije in stroškov ter višina in vračilna doba investicije. Izvajalec energetskega pregleda izdela tudi prednostni seznam predlaganih ukrepov;
 • Poročilo o energetskem pregledu,
  ki obsega tudi povzetek predlaganih ukrepov. Izsledki energetskega pregleda se predstavijo lastniku in uporabnikom na skupnem sestanku.

Glede na namembnost, izvajamo sledeče energetske preglede:

 • Energetski pregled stavbe (javne stavbe, poslovne stavbe, nakupovalni centri ipd.)
 • Energetski pregled podjetja
 • Energetski pregled industrije
 • Energetski pregled specifičnega industrijskega procesa, kot del večjega sistema
 • Energetski pregled specifičnega termodinamičnega procesa
 • Energetski pregled specifičnih porabnikov na: komprimiran zrak, plin, električno energijo ipd.